LME 시세

날짜
품목
2020.01.22
시세 등락폭
알루미늄 Al 1,807.5 -3 down
아연 Zn 2,466.5 11.5 up
Pb 1,974.0 22 up
니켈 Nl 13,645.0 -105 down
주석 Sn 17,575.0 -100 down