LME 시세

날짜
품목
2021.07.07
시세 등락폭
알루미늄 Al 2,508.5 -21 down
아연 Zn 2,944.0 -5.5 down
Pb 2,306.5 -14 down
니켈 Nl 18,309.0 -232 down
주석 Sn 32,999.0 241 up