LME 시세

날짜
품목
2016.05.24
시세 등락폭
알루미늄 Al 1,553.0 27 up
아연 Zn 1,827.0 -5 down
Pb 1,651.5 5 up
니켈 Nl 8,340.0 30 up
주석 Sn 15,770.0 -155 down