LME 시세

날짜
품목
2018.03.22
시세 등락폭
알루미늄 Al 2,059.0 -125.9299999999998 down
아연 Zn 3,223.0 -316.7800000000002 down
Pb 2,378.0 -202.8299999999999 down
니켈 Nl 13,355.0 -221.7999999999993 down
주석 Sn 21,050.0 -643.5 down