LME 시세

날짜
품목
2017.09.25
시세 등락폭
알루미늄 Al 2,128.0 -9 down
아연 Zn 3,168.0 54.5 up
Pb 2,513.0 35.5 up
니켈 Nl 10,395.0 -185 down
주석 Sn 20,825.0 -20 down