LME 시세

날짜
품목
2017.02.23
시세 등락폭
알루미늄 Al 1,882.5 9.5 up
아연 Zn 2,841.0 -19 down
Pb 2,270.0 -20 down
니켈 Nl 10,635.0 -75 down
주석 Sn 19,150.0 -510 down