LME 시세

날짜
품목
2016.06.27
시세 등락폭
알루미늄 Al 1,592.0 -8.5 down
아연 Zn 2,001.0 3 up
Pb 1,698.0 4.5 up
니켈 Nl 8,960.0 60 up
주석 Sn 17,005.0 -55 down