LME 시세

날짜
품목
2016.09.28
시세 등락폭
알루미늄 Al 1,648.5 0.5 up
아연 Zn 2,313.0 -8 down
Pb 1,987.0 24.5 up
니켈 Nl 10,615.0 -145 down
주석 Sn 19,950.0 -25 down