LME 시세

날짜
품목
2017.11.23
시세 등락폭
알루미늄 Al 2,090.0 5 up
아연 Zn 3,263.0 -8.5 down
Pb 2,437.0 -22.5 down
니켈 Nl 11,625.0 -105 down
주석 Sn 19,410.0 -5 down