LME 시세

날짜
품목
2020.03.25
시세 등락폭
알루미늄 Al 1,507.5 -25 down
아연 Zn 1,773.5 -48.5 down
Pb 1,589.0 -28 down
니켈 Nl 11,175.0 100 up
주석 Sn 13,720.0 270 up