LME 시세

날짜
품목
2017.12.13
시세 등락폭
알루미늄 Al 1,997.0 -7 down
아연 Zn 3,161.5 -5.5 down
Pb 2,515.0 -3 down
니켈 Nl 11,085.0 15 up
주석 Sn 18,875.0 -575 down