LME 시세

날짜
품목
2019.02.11
시세 등락폭
알루미늄 Al 1,848.0 -17 down
아연 Zn 2,648.0 -40.5 down
Pb 2,050.5 -15.5 down
니켈 Nl 12,475.0 -260 down
주석 Sn 21,100.0 50 up