LME 시세

날짜
품목
2017.06.27
시세 등락폭
알루미늄 Al 1,861.5 6.5 up
아연 Zn 2,726.0 4 up
Pb 2,247.5 10.5 up
니켈 Nl 9,060.0 20 up
주석 Sn 19,330.0 -115 down