LME 시세

날짜
품목
2018.07.19
시세 등락폭
알루미늄 Al 2,062.0 22 up
아연 Zn 2,563.0 -20 down
Pb 2,092.5 -25.5 down
니켈 Nl 13,220.0 -95 down
주석 Sn 19,405.0 -145 down