LME 시세

날짜
품목
2018.04.24
시세 등락폭
알루미늄 Al 2,222.0 -230 down
아연 Zn 3,240.5 25.5 up
Pb 2,348.5 0.5 up
니켈 Nl 14,250.0 200 up
주석 Sn 21,250.0 -600 down