LME 시세

날짜
품목
2017.01.20
시세 등락폭
알루미늄 Al 1,839.0 7 up
아연 Zn 2,736.5 -22 down
Pb 2,309.0 -6 down
니켈 Nl 9,735.0 -315 down
주석 Sn 20,200.0 -875 down