LME 시세

날짜
품목
2018.02.09
시세 등락폭
알루미늄 Al 2,142.0 -26 down
아연 Zn 3,435.5 -24.5 down
Pb 2,530.0 -10 down
니켈 Nl 12,970.0 -55 down
주석 Sn 21,180.0 -370 down