LME 시세

날짜
품목
2016.07.25
시세 등락폭
알루미늄 Al 1,601.0 1 up
아연 Zn 2,254.5 -8.5 down
Pb 1,843.0 -2.5 down
니켈 Nl 10,440.0 -215 down
주석 Sn 17,775.0 -25 down