LME 시세

날짜
품목
2017.10.16
시세 등락폭
알루미늄 Al 2,144.0 4 up
아연 Zn 3,321.0 -4 down
Pb 2,566.0 24 up
니켈 Nl 11,790.0 185 up
주석 Sn 20,825.0 -100 down