LME 시세

날짜
품목
2019.06.21
시세 등락폭
알루미늄 Al 1,743.5 -34.5 down
아연 Zn 2,542.5 -43.5 down
Pb 1,894.0 -22 down
니켈 Nl 12,135.0 -110 down
주석 Sn 19,130.0 -270 down