LME 시세

날짜
품목
2018.12.06
시세 등락폭
알루미늄 Al 1,945.0 -21.5 down
아연 Zn 2,692.0 -13.5 down
Pb 1,947.0 -29 down
니켈 Nl 10,855.0 -165 down
주석 Sn 18,950.0 -250 down