LME 시세

날짜
품목
2021.06.21
시세 등락폭
알루미늄 Al 2,353.5 -20.5 down
아연 Zn 2,832.0 -41 down
Pb 2,162.0 31.5 up
니켈 Nl 17,310.0 -10 down
주석 Sn 31,264.0 -445 down