LME 시세

날짜
품목
2017.03.27
시세 등락폭
알루미늄 Al 1,916.0 -1.5 down
아연 Zn 2,759.0 -45.5 down
Pb 2,305.0 -41 down
니켈 Nl 9,710.0 -210 down
주석 Sn 19,550.0 -550 down