LME 시세

날짜
품목
2016.08.22
시세 등락폭
알루미늄 Al 1,652.0 3.5 up
아연 Zn 2,286.0 -1 down
Pb 1,847.5 -36.5 down
니켈 Nl 10,125.0 -125 down
주석 Sn 18,545.0 70 up