LME 시세

날짜
품목
2019.04.18
시세 등락폭
알루미늄 Al 1,839.0 -1.5 down
아연 Zn 2,854.0 -73 down
Pb 1,919.0 -11 down
니켈 Nl 12,630.0 -320 down
주석 Sn 20,425.0 -175 down