LME 시세

날짜
품목
2018.05.24
시세 등락폭
알루미늄 Al 2,271.0 44 up
아연 Zn 3,022.0 16 up
Pb 2,502.0 61 up
니켈 Nl 14,525.0 15 up
주석 Sn 20,450.0 -200 down