LME 시세

날짜
품목
2019.05.15
시세 등락폭
알루미늄 Al 1,802.0 10 up
아연 Zn 2,730.0 15 up
Pb 1,780.0 12 up
니켈 Nl 11,930.0 110 up
주석 Sn 19,850.0 -40 down