LME 시세

날짜
품목
2016.10.20
시세 등락폭
알루미늄 Al 1,612.5 -9.5 down
아연 Zn 2,281.0 11 up
Pb 2,004.5 39.5 up
니켈 Nl 10,165.0 -115 down
주석 Sn 20,025.0 25 up