LME 시세

날짜
품목
2019.08.20
시세 등락폭
알루미늄 Al 1,756.5 -6 down
아연 Zn 2,226.0 -12 down
Pb 2,046.0 14.5 up
니켈 Nl 15,860.0 -145 down
주석 Sn 16,425.0 35 up